Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling i VUIF lørdag, d. 28.11. 2015 i Næshallen

Vi startede med at spise morgenmad sammen ca. 35 fremmødte børn og voksne.

 • Sang

 

 • Valg af dirigent og referent:

Simon Sørensen blev valgt som dirigent.

Mette Lausten blev valgt som referent.

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet og vi gik alle i hallen til sjove aktiviteter.

Der blev varmet op i fælles rundkreds og derefter var der spring, bowls og floorball. Alle fik sved på panden og røde kinder…..

 

 • Sang – den fantastiske bestyrelses/instruktørsang

 

 • Aflæggelse af foreningens beretning:

Formanden havde igen i år lavet et flot powerpointshow, der viste foreningens aktiviteter i årets løb og også nogle visioner for det kommende år, bl.a. at arbejde på at blive godkendt som ”springsikker forening”.

 

 • Fremlæggelse af årets regnskab v. kassereren:

Regnskabet viser et samlet underskud på 56.326 kr. Dette skyldes hovedsagligt dels færre indtægter og dels større investeringer, bl.a. afskærmningsforhæng af vores redskaber i Næshallen.

Bestyrelsen har en udfordring i at få inddrevet kontingent fra gymnastikafdelingen, hvor det kniber med at få folk til at betale inden 1.10., hvor regnskabet afsluttes. Vi mangler også penge fra Kløften. Vi går også i gang med at intensivere arbejdet med fundraising, som forhåbentligt kan kaste nogle penge af sig.

Vi vil gerne vibeholde cykelsponsorløb og Kløften, men vil også gerne satse på ”nemmere penge”, som vi ikke skal arbejde så meget for.

 

Bestyrelsen opfordrer ALLE til at tilmelde deres Dankort til Klubliv Danmark i en fart. Det koster ikke noget, da det er butikkerne, der går ind og giver procenter ved køb. Gå ind på Klublivdanmark.dk og støt os. Jo flere der er tilmeldt, jo flere penge….

 

Vagn Aarøe undrer sig over, hvor hjælperfesten bliver af?? Det bliver der arbejdet på, siger formanden.

 

Et udspecificeret eksemplar af regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden.

 

 • Udnævnelse af Årets VUIF´er v. næstformanden:

Jørgen Smed blev udnævnt som Årets VUIF´er. Jørgens store engagement blev fremhævet, han er med i stort set alt og altid positiv og klar til at tage en stor del af slæbet. Bestyrelsen ønsker tillykke.

 

 • Behandling af indkomne forslag:

Der er desværre ikke kommet nogle forslag. Vi hører MEGET gerne fra medlemmerne, hvis de har forslag og kommentarer.

 

Tina Haugaard efterlyser aktiviteter for piger, der ikke vil gå til gymnastik. Måske noget dans eller lignende. Vi bakker altid op om nye tiltag og hvis der kan findes instruktører/tovholdere til dette, er det en rigtig god idé. Vores problem er, at det er svært at finde instruktører.

 

 • Valg til kasserer:

Susanne Nielsen blev genvalgt som kasserer.

 

 • Valg til bestyrelsen:

Helle Wolff modtager genvalg.

Britta Højmark modtager genvalg.

Mette Jørgensen modtager genvalg.

Lisbet Olsen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Kåre Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem, han modtog valget.

 

 • Valg af suppleanter:

Kim Jørgensen modtager genvalg.

Allan Feddersen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Kim Kragh som ny suppleant. Kim Kragh har på forhånd sagt ja, han kunne ikke være her i dag.

 

 • Valg af revisorer:

Gitte Tygesen (for 2 år) modtager genvalg.

Peder Ellegaard (for 1 år) modtager genvalg.

 

 • :

Asbjørn Dyngby spørger til, hvad vi mener med at skulle tilbage til kerneværdierne, som vi nævnte i beretningen. Vi mener, at vi skal have en debat om, hvad vi præcist vil som forening. Vi har måske villet alt for meget og har så ikke haft ressourcerne til det.

 

Tina Jørgensen efterlyser reklame for Julemandsvækning, det var ikke i Sognenyt, desværre. Vi skal overveje at få sådanne meddelelser delt ud som ekstrapost (af Songnnytuddelerne), hvis vi ikke har nået at få det i Sognenyt, da det er vigtigt, at informationerne kommer ud til alle.

 

Linda Nørgaard efterlyser generelt, at vi overvejer, hvordan vi får vores informationer om Sognet ud, f.eks. kan der annonceres med opslag i Næshallen. Det er vigtigt overfor tilflyttere.

 

Simon Sørensen fortæller, at Lokalrådet stadig arbejder hårdt på at få ”velkomstpakke” ud til alle tilflyttere med information om sognet. Kontakt lokalrådet, hvis du får nye naboer.

Britta Højmark fortæller om VUIF´s nye tiltag ”Spring Sikkerforening”, hvor hele foreningen gennemgås sikkerhedsmæssigt på kryds og tværs. Det lyder spændende.

 

Anette Lorenzen spørger, hvordan det går med samarbejdet omkring Næsset Sport og Natur. Der arbejdes på at få det hele til at gå op i en højere enhed og fordele haltimerne hensigtsmæssigt, men det er ikke altid nemt, når vi er flere foreninger med forskellige behov.

Jørgen Smed som sidder i bestyrelsen for Næsset Sport og Natur fortæller, at der også her er forskellige udfordringer, bl.a. med at få økonomien til at hænge sammen, men at man altid er åben overfor gode forslag.

 

Anette Lorenzen efterlyser særlige spots på de konkrete aktiviteter, at der bliver tilbudt en prøvetime f.eks. yoga. Det skal synliggøres, f.eks. på Facebook.

 

Mathias Haugaard efterlyser weekendaktiviteter/arrangementer for de unge, som ikke har så meget tid til hverdag.

 

Kirsten Jensen fortæller, at de i menighedsrådet påtænker at arrangere ”Middag på Tværs” eller lignende for ”Ikke danskere” og lægger op til, at flere af sognets foreninger deltager i dette.

 

Fodboldafdelingen har haft en 50 års jubilar, Bent Hansen, han blev fejret på holdet.

 

Simon Sørensen efterlyser en debat om, hvad vi gør for at få nye og især yngre folk med til vores aktiviteter.  I den forbindelse inviterer Erling Haugaard ALLE der har torsdag formiddag fri kl. 9.30, til at komme og spille bowls i Næshallen. Det er for alle, ikke kun for seniorer.

 

Dirigenten takker for nogenlunde god ro og orden.  Han foreslår samtidig, at alle som er til stede i dag, til næste år SKAL medbringe én ny person til generalforsamlingen, så der også kommer andre en ”Tordenskjolds soldater”.

 

Formanden takker dirigenten for godt arbejde og alle de ca. 35, der er mødt op til generalforsamlingen.

 

Vi sluttede af med hotdogs til alle, uhm!

 

 

Referent: Mette Lausten

Du skal logge på for at sende en kommentar.