Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening

Vedtægter for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening


Vedtægter vedtaget på generalforsamling den 9. november 2016.

Hent vedtægterne i link nederst på siden.
§ 1.
Foreningens navn er Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening med hjemsted i Haderslev Kommune.
Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland og dermed landsdelsforeningens vedtægter.
§ 2.
Foreningens formål er at styrke og bevare interessen for den frivillige idræt og det særegne i dansk foreningsliv.
Dette skal ske gennem idræt, andet kulturelt arbejde og mødevirksomhed.
I alle foreningens aktiviteter skal tilstræbes, at kvaliteten i det sociale samvær styrkes.
§ 3.
 Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker ved direkte valg på den årlige ordinære generalforsamling for 2 år.
Forretningsudvalget, der består af formanden, næstformanden, kasserer og sekretær, udgør den daglige ledelse af foreningen.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. De øvrige pladser i bestyrelsen besættes ved konstituering på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Hvis der ikke er opstillede nok til de ledige pladser, kan pladsen/pladserne stå tomme. Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at besætte den/de tomme pladser mellem valg.
Lige år vælges formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
Derudover vælges to suppleanter for 1 år ad gangen.
Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode, én hvert år - og en revisorsuppleant hvert år.
Alle der har indløst medlemskab af foreningen er valgbare til bestyrelsen.
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
- Aflæggelse af beretninger
- Forelæggelse af det reviderede regnskab
- Behandling af forslag
- Valg i henhold til § 3.
- Eventuel
Ethvert medlem kan stille forslag til dagsorden. Disse må være indsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og beslutninger tages ved simpel stemmeflertal.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de af givende stemmer.
Enhver generalforsamling skal bekendtgøres mindst 14 dage i forvejen.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 5.
Enhver der tilslutter sig foreningens formål og vedtægter kan optages som medlem.
Der kan indløses både aktivt og passivt medlemskab af foreningen.
Aktivt medlemskab opnås, når kontingent til en af foreningens aktiviteter indløses, og det giver stemmeret til generalforsamling, hvis man er fyldt 15 år.
Betaling af passivt medlemskab er en støtte til foreningens aktiviteter og giver møderet men ikke stemmeret til foreningens generalforsamling.
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 1/5 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring her om til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er fremsat.
Foreningens almindelige regler for stemmeflertal er gældende.
§ 7.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb, sag eller pantsætning af fast ejendom,
samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§ 8.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte og opløse et eller flere udvalg. Formanden for diverse udvalg har møderet i bestyrelsen, men ingen stemmeret.
Alle udvalg konstituerer sig selv og laver egen forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.
§ 9.
Vedtagelse af forslag i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er tilstede, herunder formand og kasserer
 
§ 10.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste bestyrelsesmøde.
§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. – 31.12..
Foreningens midler opbevares i et eller flere af byens pengeinstitutter.
§ 12.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 13.
Ethvert medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmets opførsel eller udtalelser skønnes at modvirke foreningens interesser.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.
§ 14.
Foreningen kan opløses, såfremt det på en lovlig varslet generalforsamling vedtages med ¾ af samtlige stemmeberettigede, repræsenterede medlemmer.
Midler modtaget af DGI Sønderjylland skal altid tilbagebetales før andre fordringer. Hvis foreningen fortsætter sit virke udenfor DGI Sønderjylland, skal samtlige midler modtaget herfra tilbagebetales.
Når alle fordringer er betalt, fordeles eventuelle overskydende midler (overskud, formue, materiel og lign.) til andre foreninger med hjemsted i Vilstrup Sogn, med et almennyttigt formål, efter generalforsamlingens beslutning
§ 15.
Økonomiudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Økonomiudvalget ledes af formanden og udfærdiger det endelige budgetforslag efter en debat i VUIF´s bestyrelse. Herunder kontingentstørrelser efter forslag fra de respektive udvalg.
Hent vedtægter her (0.1 Mb)
Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive en del af fællesskabet i en driftig og aktiv forening, kan du melde dig ind via en aktivitet her.
Betal kontingent og bliv medlem

Facilitetssamarbejdspartnere

Kalender
VUIF på Facebook

VUIF på Youtube

Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening | 6100 Haderslev | vuif@vuif.dk | CVR-nummer: 31863228